Pani Jasnogórskiej

Kalendarium

1382 - 9 - sierpnia
Sprowadzenie paulinów na częstochowskie wzgórze; fundacja księcia Władysława Opolczyka.

1384 - 31 - sierpnia
W paulińskim kościele znajdujemy obraz Matki Bożej, starożytne malowidło, w którym zawarte są tajemnice współistnienia i współżycia elementów chrześcijaństwa Wschodu i Zachodu, stanowiące integrujący znak.

1388
Klasztor pauliński i ośrodek kultu maryjnego otrzymują pisemne imię – Clarus Mons – Jasna Góra.

1393
Jasna Góra zostaje fundacją królewską. Król Władysław Jagiełło pod wpływem królowej Jadwigi uprawomocnia fundację księcia Władysława Opolczyka (przywilej fundacyjny, Kraków 24 lutego).


1425

Arcybiskup gnieźnieński, Prymas Wojciech Jastrzębiec, udziela przywileju – pielgrzymi nawiedzający Jasną Górę w pokucie i z wyznaniem win mogą korzystać z łaski odpustów.

1429 - 1450
Budowa centralnego miejsca kultu Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej – kaplicy gotyckiej zachowanej do dziś.

1430 - 16 - kwietnia
Rabunkowy napad husycki. Zniszczeniu Obrazu towarzyszy dążenie rozdzielenia wspólnoty polsko-litewskiej. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest restaurowany w królewskim Krakowie.
Rok później Cudowny Obraz zostaje w uroczystej pielgrzymce przeniesiony z Krakowa na Jasną Górę.

1463
Konsekracja wielkiego kościoła, wzniesionego w stylu gotyckim, pod wezwaniem Krzyża Świętego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

1496
Papież Aleksander VI udziela sanktuarium jasnogórskiemu przywileju „spowiedników apostolskich” – czterech paulinów wyznaczonych przez prowincjała otrzymywało szerszy zakres władzy w ramach sakramentu pokuty, mogąc rozgrzeszać penitentów z grzechów i kar, zastrzeżonych dla biskupów ordynariuszy, a także z niektórych zarezerwowanych dla Stolicy Apostolskiej. Na początku XX w. uprawnienia te zostały nadane wszystkim spowiednikom paulińskim.

1514
Zygmunt Stary dziękuje Maryi na Jasnej Górze za zwycięstwo pod Orszą i składa w sanktuarium zdobyte sztandary.

1568
Mikołaj z Wilkowiecka, paulin, ogłosił drukiem w Krakowie pierwsze w języku polskim dziełko o dziejach jasnogórskiego obrazu „Historya o obrazie w Częstochowie Panny Maryey y o cudach rozmaitych tej Wielebnej Tablice” z tekstem modlitwy skierowanej do Matki Bożej Częstochowskiej: „Zdrowaś Panno Maryo Błogosławiona, przez świętego Łukasza wyfigurowana..

1593
Kardynał Jerzy Radziwiłł, wizytator apostolski, wydaje szereg zarządzeń dynamizujących działalność Jasnej Góry jako ośrodka propagującego odnowę religijną po Soborze Trydenckim. Postulat kardynała stanowi świadectwo krystalizowania się jednej z przewodnich idei jasnogórskiego kultu maryjnego „Ucieczki grzeszników”.

1616
Zygmunt III Waza otacza obwarowaniami obronnymi sanktuarium – Jasna Góra staje się fortecą. Za Władysława IV i Jana Kazimierza nastąpiła dalsza rozbudowa systemu fortyfikacji.

1641 - 44
Z fundacji biskupów Stanisława i Macieja Lubieńskich wzniesiono trójnawowy korpus kaplicy (druga część) zachowany do dziś. Jest to wybitne dzieło architektury w tzw. stylu lubelskim, typowym dla polskiego budownictwa z przełomu manieryzmu i baroku.

1650 - 8 - września
Uroczystości poświęcenia ołtarza głównego w kaplicy Matki Bożej, zaliczanego do najwybitniejszych dzieł wczesnego baroku w Polsce, ufundowanego przez kanclerza wielkiego koronnego, Jerzego Ossolińskiego.

1655 - 27 - grudnia
Zwycięstwo nad Szwedami po czterdziestodniowym oblężeniu klasztoru. W rok później w katedrze lwowskiej odbywają się królewskie śluby Jana Kazimierza, będące dziękczynną modlitwą oraz elekcją Maryi na Królową Polski.

1661
Król Jan Kazimierz przyjmuje w Sali Rycerskiej hołd Kozaków zaporoskich.


1670 - 27 - lutego
W kaplicy przed Cudownym Obrazem Michał Korybut Wiśniowiecki, król Polski zawarł małżeństwo z austriacką arcyksiężniczką, Eleonorą – błogosławił nuncjusz papieski, Galzezzi Marescotti w asyście prowincjała o. Augustyna Kordeckiego.

1673
Pogrzeb O. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry, który został pochowany w podziemiach kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej.

1682 - 8 - września
Jasna Góra świętuje 300-lecie swojej służby Kościołowi i Narodowi. Niezdobytą w wojnie szwedzkiej twierdzę jasnogórską otacza ok. 140 tysięcy pielgrzymów.

1683
Jan III Sobieski przed i po zwycięskiej wyprawie wiedeńskiej modli się na Jasnej Górze; po odsieczy składa zdobyte trofea.

1692 - 1730
Po groźnym pożarze 16 lipca 1690 r., gdy runęło sklepienie gotyckie wielkiego kościoła, z inicjatywy wybitnych mecenasów sztuki, przeora o. Tobiasza Czechowicza i o. Konstantego Moszyńskiego, następuje rozbudowa i przekształcenie świątyni w duchu późnego baroku. Freski na sklepieniu wykonuje malarz Karol Dankwart.

1702
Po zwycięstwie Szwedów pod Kliszowem, król Szwecji Karol XII postanawia opanować całą Polskę. Szwedzkie wojska (8 tys. żołnierzy) pod wodzą generała Guldenstierny stanęły pod murami jasnogórskiej fortecy. Po 10 dniach, wobec zdecydowanego oporu, Szwedzi rezygnują z oblężenia. Jasna Góra pozostaje wierna królowi Augustowi II.

1704
Ok. 5 tys. żołnierzy szwedzkich pod dowództwem płk. Horna oblegały bezskutecznie Jasną Górę.

1705
Wobec kolejnego zagrożenia ze strony wojsk szwedzkiej armii generała Stromberga – Cudowny Obraz wywieziono do klasztoru paulinów w Mochowie koło Głogówka.

1706
Jasnogórska drukarnia działająca już w XVII w. mocą przywileju Augusta II może służyć Narodowi w szerokim zakresie. Obok literatury religijnej i modlitewników rozpoczyna druk elementarzy do nauki języka polskiego.

1717 - 8 - września
Uroczysta koronacja obrazu Królowej Polski papieskimi diademami (na mocy aktu papieża Klemensa XI z 1716 roku) – po raz pierwszy w świecie ukoronowano tak obraz poza Rzymem.

1736
Księgozbiór klasztorny o wielowiekowej tradycji, spełniający rolę centrum kultury umysłowej paulinów w Polsce, w nowym pomieszczeniu otrzymuje wytworne regały. Księgozbiór i wystrój biblioteczny stanowią unikatowy zabytek kultury narodowej.

1764
Konstytucja sejmu koronacyjnego zamieszcza oficjalne potwierdzenie elekcji Matki Bożej dokonanej przez Jana Kazimierza oraz wskazuje na społeczną aprobatę godności Najświętszej Maryi Panny – Królowej Polski.

1769 - 1771
Kazimierz Pułaski i konfederaci barscy odpierają na Jasnej Górze ataki rosyjskiego generała, Iwana Drewicza.

1782
Jubileusz 400-lecia Jasnej Góry.

1793
Fortecę jasnogórską zajmują wojska pruskie feldmarszałka Mólendorta (II rozbiór Polski).


1806
Jasnogórską fortecę okupowaną przez Prusaków zdobywa podstępem pułkownik Miastkowski, wysłannik generała Jana H. Dąbrowskiego. Powstaje Księstwo Warszawskie – budzą się nadzieje wolności.

1809
Bezskutecznie oblega jasnogórską twierdzę generał austriacki Bronowacki z korpusem ok. 5 tysięcy żołnierzy.

1813
Po klęsce Napoleona pod Moskwą przybywa na Jasną Górę książę Józef Poniatowski z resztkami polskiego wojska. Po jego odejściu do ogołoconej z broni i żywności fortecy jasnogórskiej wkraczają wojska rosyjskie. Z rozkazu cara Aleksandra I zostają rozebrane wały obronne jasnogórskiej fortecy. Jasna Góra staje się twierdzą ducha.

1817
Obchody 100. rocznicy koronacji Cudownego Obrazu.

1830
Jasna Góra materialnie wspiera powstańców, modlitwą przypomina Królowej sprawę wolności. Królowa z Jasnej Góry jest coraz bardziej obecna w życiu Narodu nie aprobującego niewoli.

1843
Car Mikołaj I dla zamanifestowania wobec Europy postawy tolerancji i przychylności dla Kościoła poleca odbudować mury forteczne Jasnej Góry.

1861
Na wałach odsłonięcie pomnika o. Augustyna Kordeckiego, przeora Jasnej Góry i bohatera narodowego z czasów potopu szwedzkiego.

1882 - 8 - września
Jubileusz 500-lecia Jasnej Góry i prawie pięćset tysięcy Polaków patrzy boleśnie w oblicze Maryi, śpiewa wolnym sercem za Ojczyznę polskie pieśni. Królowa nie uznaje granicznych, zaborczych kordonów.

1896
Ekspozycja skarbca jasnogórskiego, muzeum wotów będących świadectwem tradycji kultowej i narodowej została udostępniona ogółowi pielgrzymów.

1897
Wojsko rosyjskie opuszcza mury twierdzy jasnogórskiej. Społeczeństwo polskie przyjmuje to z entuzjazmem.

1903
300. rocznica urodzin o. Kordeckiego – okazja do ujawnienia patriotycznych nastrojów Polaków.

1906
Kościół p.w. Krzyża Świętego i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny otrzymuje tytuł i przywileje bazyliki mniejszej.

1906
Obchodzono po raz pierwszy uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, którą zatwierdził św. Pius X 13 IV1904 r.

1906 - 15 - sierpnia
Społeczeństwo polskie przybywa w Narodowej Pielgrzymce (ok. 500 tysięcy osób), składa Królowej Polski „Najwyższe wotum” – odbudowaną wieżę jasnogórską.

1906 - 29 - sierpnia
Obchodzono po raz pierwszy – Uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej (zatwierdził Pius X). Kaznodzieja mówił: „Cały Naród wyglądał tej (uroczystości) z utęsknieniem. Bo pragnął dopełnić tego, co przysiągł wraz z królem Janem Kazimierzem we Lwowie dnia 1 kwietnia 1656 roku, gdy wśród strasznych utrapień Królową Polski Ją ogłosił… Po ostatnim rozbiorze, podzieliwszy Polskę na trzy części, nieprzyjaciele nasi obdarli ją ze wszystkiego bogactwa i wymazali spomiędzy państw Europy, jakby jej nigdy nie było. A jednak ta Polska nie ginie… Naród złamany na części zrasta się duchowo. Jest nadzieja, że zrośnie się zupełnie. Dowodem tego Uroczystość piętnastego sierpnia, na którą zebrali się Polacy ze wszystkich dzielnic dawnej Polski…”.

1910 - 22 - maja
Odbyła się ponowna (po kradzieży koron Klemensa XI i sukienki) koronacja obrazu Matki Bożej tzw. milenijnymi koronami, które zostały przesłane przez papieża św. Piusa X. a wraz z koronami obraz otrzymał nową sukienkę: Koralową.

1913
Poświęcenie monumentalnej Drogi Krzyżowej na szańcach nasiąkniętych krwią jasnogórskich obrońców.

1914
Niemcy bez uzgodnienia z klasztorem rozlokowali na wałach bataliony piechoty. Wieża stała się dla nich punktem obserwacyjnym, zamarł ruch pątniczy.

1915
Z racji propagandowych Niemcy przekazali zarząd Jasnej Góry Austriakom, bowiem na Zachód a zwłaszcza do Francji docierały wieści o brutalności żołnierzy niemieckich w klasztorze i profanowaniu sanktuarium.

1918
Odprawił Mszę św. Mgrs Achilles Ratti, nuncjusz apostolski dla Polski, późniejszy papież Pius XI.

1918 - 4 - listopada
Na teren sanktuarium pod dowództwem ppor. Artura Wiśniewskiego wkroczył pododdział 22. Pułku Piechoty, który przejął władze z rąk władz austro-węgierskich. Naprzeciw polskim żołnierzom wyszedł osobiście przeor Jasnej Góry o. Piotr Markiewicz z całym konwentem. Wraz z wkroczeniem polskich żołnierzy na Jasną Górę wraca wolność.

1919
Generał Józef Haller odbywa dziękczynną pielgrzymkę za odzyskanie wolności przez Polskę.

1919
Po powrocie do Polski O. Maksymilian Kolbe, założyciel Milicji Niepokalanej, odprawia mszę św. prymicyjną przed Cudownym Obrazem i przed Krucyfiksem w kaplicy jasnogórskiej.

1920 - 27 - lipca
Kardynałowie E. Dalbor i A. Kakowski z Episkopatem dziękują za wolność i przypominają: Maryjo, jesteś Królową Polski! W sierpniowe dni powtarzają to samo leżąc krzyżem na jasnogórskim placu rodacy: Jesteś Królową Polski!

1920 - 15 - sierpnia
Zwycięska Królowa – Cud nad Wisłą.

1921 - 21 - października
Upływa pod znakiem dziękczynnych pielgrzymek za ocaloną wolność. przybywa Naczelnik Państwa Józef Piłsudski z grupą generałów.

1923
Po raz pierwszy po odzyskaniu niepodległości pielgrzymują „Kaszubi znad Bałtyku Polskiego”, zniechęcani do Polski przez propagandę niemiecką.

1923 - 3 - maja
Modli się przed Cudownym Obrazem marszałek Francji Ferdynand Foch.

1924 - 5 - sierpnia
Ks. Stefan Wyszyński, przyszły prymas Polski, odprawia w kaplicy Matki Bożej Mszę świętą prymicyjną.

1925
Pius XI rozszerzył obchodzone dotychczas w archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej 3 maja święto NMP Królowej Polski na wszystkie diecezje w Polsce. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione do rangi uroczystości.

1926
Polskie Kobiety dziękują za odzyskaną wolność – składają ślubowanie Królowej Polski i Matce Narodu i ofiarują nowe insygnia królewskie.

1929 - 17 - lipca
Bp Angelo Giuseppe Roncalli, wizytator apostolski w Bułgarii, późniejszy papież Jan XXIII przybywa na Jasną Górę; w księdze pamiątkowej wpisuje: „Fiat pax in virtute Tua, Regina Poloniae, et abundantia in turribus Tuis”.

1936
Młodzież akademicka ślubuje z Królową budować nową Polskę. Potem ślubowanie nauczycieli i innych stanów.

1939 - 45
II wojna światowa. Gubernator Hans Frank dostrzega wpływ i znaczenie Matki Bożej i Jasnej Góry dla Polaków; w księdze pamiątkowej dokonuje wpisu: „gdy wszystkie światła dla Polski zagasły, to wtedy zawsze jeszcze była święta z Częstochowy i Kościół”.

1946 - 12 - maja
Sakra biskupia ks. Stefana Wyszyńskiego w kaplicy Cudownego Obrazu.

1946
Z kard. A. Hlondem i Episkopatem Polski na Jasnej Górze »milionowa rzesza« i cała Polska poświęca się Niepokalanemu Sercu Królowej – ma Ona patronować wolności ducha.

1956 - 26 - sierpnia
Milion serc powtarza prymasowskie słowa ślubów »przyrzekamy« …»przyrzekamy, Królowo Polski!« – Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego.

1956
Kard. S. Wyszyński, Prymas Polski, na Jasnej Górze składa wotum z napisem: Prymas Polski, Stefan Kardynał Wyszyński, uwolniony po trzech latach z więzienia, dziękuje Zwycięskiej Dziewicy Wspomożycielce, Królowej Polski za przemożną opiekę w czasach niewoli.

1957
Poświęcona przez papieża Piusa XII kopia Jasnogórskiego Obrazu rozpoczyna peregrynację po całym kraju; 3 maja – prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński eryguje Instytut Prymasowski Ślubów Narodu mający siedzibę w klasztorze jasnogórskim.

1960
Kongres Mariologiczny i Maryjny „Królewskość Najświętszej Maryi Panny”, z udziałem wybitnych polskich teologów pod protektoratem Prymasa.

1961
Episkopat zebrany na Jasnej Górze, w kaplicy Cudownego Obrazu, przy drzwiach zamkniętych, oddał Matce Bożej całą Polskę, zobowiązując się, że jeżeli zostanie uratowana wiara Narodu, wówczas biskupi złożą ten akt w sposób uroczysty wobec ludu Bożego w roku Millenijnym.

1962
Jan XXIII ogłosił NMP Królową Polski główną patronką Polski.

1962 - 1965
Królowa Polski, Matka Kościoła łączy serca wierzących w kraju z soborowym Kościołem. Jasna Góra staje się „soborowym sanktuarium”, delegacje parafialne przybywają na czuwania soborowe.

1966 - 3-4 - maja
Główne obchody Millenium Chrztu Polski pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia, kard. Stefana Wyszyńskiego z udziałem całego Episkopatu. Prymas Wyszyński jako legat papieski odczytuje list Pawła VI do Narodu Polskiego i udziela w jego imieniu błogosławieństwa apostolskiego. Podczas pontyfikalnej sumy celebrowanej przez abp. Karola Wojtyłę głosi słowo Boże, koronuje obraz Matki Bożej, Królowej Polski, i prowadzi milenijny „Akt Oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi, Matki Kościoła, za wolność Kościoła Chrystusowego”.

1971
Matka Kościoła, Królowa Polski przyjmuje modlitwy Episkopatu za cały świat – Akt Oddania Świata.

1974
Premier Włoch Aldo Moro z ambasadorem M. Mondello i osobami towarzyszącymi uczestniczył w Mszy świętej przed Cudownym Obrazem.

1976
Jasna Góra rozpoczyna swój Jubileusz 600- lecia.

1978
Wybór Jana Pawła II. Wielu pielgrzymów i mieszkańców Częstochowy spontanicznie pozostało na całonocnym czuwaniu. Paulini ślą telegram zapewniający o codziennej Mszy świętej i stałej modlitwie przed Jasnogórskim Wizerunkiem za Papieża – Rodaka.

1979 - 4-6 - czerwca
I Pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę (po wyborze na Stolicę Piotrową w 1978 r.); w obecności setek tysięcy wiernych Papież zawierzył Matce Bożej swoje posłannictwo.

1980
Ostatnie »odpustowe« kazanie na Jasnej Górze Prymasa Polski, kard. Stefana Wyszyńskiego, w którym wzywał do dojrzałości narodowej i obywatelskiej w obliczu niebezpieczeństwa ingerencji zewnętrznej. Jednoznacznie wskazał na »propagowaną ateizację«, która podrywa więź i siłę kulturalną millenijnego Narodu.

1980
Delegacja Niemieckiej Konferencji Biskupów z trzema kardynałami RFN; kard. Josef Höffner arcybiskup Kolonii i przewodniczący Konferencji Biskupów, kard. Josef Ratzinger, kard. Herman Volk. Pielgrzymka połączona z udziałem w Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze.

1981
Pielgrzymują liczni przedstawiciele NSZZ „Solidarność” z różnych regionów i miejscowości, zawierzając swój Związek Jasnogórskiej Matce Narodu.

1981
Z udziałem ks. Prymasa Polski abpa Józefa Glempa rozpoczyna intensywną modlitwę w intencji Ojczyzny – Stan Wojenny.

1982
Jan Paweł II listem apostolskim Bogurodzica Dziewica (z 8 grudnia 1981) inauguruje Rok Jubileuszu 600-lecia obecności obrazu Matki Bożej.

1982
Do 6 lipca 1983 roku opinia światowa poprzez modlitwy Jana Pawła II uczestniczyła w świętowaniu Narodowego Jubileuszu »sześciu wieków Jasnej Góry – centralna uroczystość Jubileuszu 600-lecia Jasnej Góry poprzedzona została Procesją Mariańską.

1983 - 18-20 - czerwca
Obchodom jubileuszu 600-lecia na Jasnej Górze Ojciec Święty nadaje swoją obecnością widzialny, eklezjalny wymiar; grudzień – laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Lech Wałęsa składa swoje wyróżnienie jako wotum.

1983
Ukazał się pierwszy numer miesięcznika »Jasna Góra« (red. O. dr Rufin Abramek). Spełniło się marzenie wielu pokoleń paulinów i Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

1983
Pierwsza pielgrzymka solidarnego świata pracy z udziałem ks. Jerzego Popiełuszki.

1985
Dni Młodości w Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła. Przedstawiciele 20 narodowości pielgrzymowali po kilka i kilkanaście dni z różnych miast Polski. Podczas marszu młodzież wnikała w treści listu Jana Pawła II skierowanego do młodzieży – nadziei Kościoła i świata.

1985
Uroczystości Matki Bożej Jasnogórskiej zaszczycili swoją obecnością – kard. Franciszek Koenig z Wiednia, bp Piotr de Campo – ordynariusz diec. z Pont Pirie w Australii.

1987
Oficjalne rozpoczęcie Roku Maryjnego przeżyła Jasna Góra w łączności telewizyjnej z Ojcem świętym Janem Pawłem II, który w Bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie modlitwą różańcową i przemówieniem zainaugurował okres przygotowania z Maryją do III Tysiąclecia Chrześcijaństwa. Na Jasnej Górze modliła się w tym dniu Matka Teresa z Kalkuty.

1987 - 12-13 - czerwca
Maryjny Papież Jan Paweł II, w czasie III Pielgrzymki do Ojczyzny wskazał cel swojej pielgrzymki do Sanktuarium Narodu: „Przybywam jako człowiek zawierzenia, żeby to wszystko, te wszystkie wielkie sprawy naszego polskiego życia, prześwietlone tajemnicą Eucharystii, w której żyje Ten, który do końca nas umiłował, żeby to wszystko tutaj przynieść, tutaj zawierzyć Tej, która jest naszą Matką”.

1988
Rok Maryjny

1988
Jasna Góra stała się wyraźnie sanktuarium międzynarodowym. W trzech tygodniach lipca odnotowano 270 grup turystyczno-pielgrzymkowych z zagranicy, najwięcej z Italii.

1991 - 14-16 - sierpnia
Wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji VI Światowego Dnia Młodzieży.

1993 - 26 - sierpnia
Modlitwa Kościoła w Polsce w której zawierza Maryi swoją misję w nowej sytuacji dziejowej.

1996 - sierpień
XII Międzynarodowy Kongres Mariologiczny i XIX Międzynarodowy Kongres Maryjny na Jasnej Górze.

1997 - 4 - czerwca
Pobyt Jana Pawła II na Jasnej Górze – Liturgia Słowa.

1999 - 17 - czerwca
Ostatnia pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II do sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej.

2000
Obchody Roku Jubileuszowego.
2002
Odbyła się I Europejska Konferencja Liderów Odnowy w Duchu Świętym.

2003
Ogłoszenie Roku o. Augustyna Kordeckiego, obrońcy Jasnej Góry.

2003
Telewizja Trwam rozpoczęła codzienną transmisję Apelu Jasnogórskiego.

2003
Jasna Góra otrzymała wyróżnienie „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie”.

2004
Rozpoczęły się obchody Jubileuszu 350. Rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami.

2005 - 1 - kwietnia
Dzień przed śmiercią papież Jan Paweł II ofiarował złote korony – dar dla Matki Bożej Jasnogórskiej.

2005
W dniach śmierci i pogrzebu papieża Jana Pawła II na Jasnej Górze trwały nieustannie modlitwy w Jego intencji.

2005
Uroczystości 350. rocznicy cudownej obrony Jasnej Góry przed potopem szwedzkim.

2005 - 3 - maja
Na placu przed Szczytem poświęcono pięć nowych figur stacji różańcowych – tajemnic chwalebnych. Na placu wokół klasztoru znajduje się dwadzieścia figur, przedstawiających wszystkie tajemnice Różańca świętego, które tworzą Drogę Różańcową.

2005 - 26 - sierpnia
Arcybiskup Stanisław Dziwisz nałożył na Cudowny Obraz Jasnogórski korony papieża Jana Pawła II oraz nową, bursztynowo – brylantową sukienkę.

2005 - 11 - września
Na jasnogórskim szczycie odbyło się wielkie widowisko plenerowe pt. „Jasnogórska Wiktoria” na zakończenie jubileuszu 350 rocznicy obrony Jasnej Góry, które transmitowała TVP.

2006
Otwarcie Skarbca Pamięci Narodu w Bastionie św. Rocha.

2006 - 26 - maja
Benedykt XVI w przemówieniu wygłoszonym na Szczycie Jasnogórskim podczas nabożeństwa majowego w obecności ok. 500 tys. pielgrzymów wskazał Matkę Boża jako wzór wiary i modlitwy. Papież przekazał Złotą Różę jako wotum w kaplicy Cudownego Obrazu.

2007
W marcu poświęcono Kaplicę Sakramentu Pokuty.

2007 - 4-5 - maja
Odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Mariologiczno - Maryjne z racji Złotego Jubileuszu Peregrynacji kopii Jasnogórskiego Wizerunku z udziałem Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa.

2008
Obchody 700-lecia zatwierdzenia zakonu i jego posługi Kościołowi.

2008 - 10 - grudnia
Odbyła się Międzynarodowa Sesja naukowa „Paulini w służbie Kościoła i wielu narodów”.

2010 - 3 - marca
Benedykt XVI w Watykanie pobłogosławił nowe korony dla Matki Bożej Jasnogórskiej

2010
Uroczystości jubileuszu 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej koronami św. Piusa X. Nałożona została wtedy nowa sukienka wdzięczności i miłości, cierpienia i nadziei narodu polskiego oraz nowe korony – wotum narodu poświęcone przez Ojca Świętego Benedykta XVI.

2012
Zawierzenie Matce Bożej ku obronie cywilizacji życia i miłości i rozpoczęcie peregrynacji Jasnogórskiej Ikony „Od oceanu do oceanu”

2013 - 7 - stycznia
Zakończenie czteroletnich prac związanych z realizacją projektu Kompleksowa restauracja zabudowań Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Gorze w ramach którego została całkowicie odrestaurowana Bazylika

2013 - 9 - grudnia
60 rocznica Apelu Jasnogórskiego z udziałem o. Jerzego Tomzińskiego – inicjatora tej modlitwy

2016 - 3 - maja
Akt zawierzenia Polski w 1050 rocznicę Jej Chrztu

2016 - 28 - lipca
Ojciec Święty Franciszek na Jasnej Górze – dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski

2016 - 2017
Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

2019
Obchody 40 rocznicy pierwszej papieskiej pielgrzymki św. Jana Pawła II na Jasną Górę

2020
Rok Jubileuszowy 750-lecia śmierci bł. Euzebiusza


Wpis pochodzi ze strony / www.jasnagora.pl /